+46 702 60 86 30 info@personligtmasterskap.se

Välbefinnande är en fråga som vi på Personligt Mästerskap brinner för. I detta inlägg går vi in lite mer på djupet i studien ”Lyckometer” som fackförbundet Jusek presenterade i mars 2016 och som vi har nämnt i tidigare artikel. De har gjort en undersökning på just frågan kring välbefinnande på arbetet för att identifiera de viktigaste faktorerna och skillnader mellan olika grupperingar.

Mer kunskap kring åtgärder för bättre arbetsplatser krävs

Även om medvetande finns kring att välbefinnande hänger ihop med effektivitet och lönsamhet så är det fortfarande få arbetsgivare som jobbar konkret med det. Det har gått mer än ett år sedan de nya föreskrifterna för organisatorisk och social arbetsmiljö infördes och många har fortfarande för lite kunskaper kring vilka åtgärder och resurser som behöver sättas in. Det är ett långsiktigt arbete innan resultaten kommer börja visa sig. Problematiken med föreskrifterna är att psykosociala frågor är mycket komplexa. Man lyfter värdet av god hälsa och god arbetsmiljö, men frågan om välbefinnande saknas.

Fokus ligger ofta på att förebygga och minska risker och ohälsa men det är även viktigt att titta på vad som främjar välbefinnandet i arbetet. Detta kallas ibland för ”friskfaktorer” och det är ett forskningsområde som växt snabbt de senaste åren.

välbefinnande på jobbet och att trivas med arbetet

Sammanfattning av studien ”Lyckometer”

Arbetslivet förändras i snabb takt tack vare globalisering, teknikutveckling och ökad konkurrens. Det gäller att företagen hänger med i svängarna för att ha personal som trivs och presterar. Välbefinnande innefattar både smått och stort. Arbetsmiljö och arbetsmarknad påverkas på högre nivå av politikerna, men det är främst de dagliga besluten på arbetsplatsen som påverkar hur vi uppfattar vårt arbete.

Välbefinnande på jobbet, bra för alla

Medarbetare som mår bra gynnar både den enskilda verksamheten och samhällsekonomin, samtidigt som livskvaliteten förbättras för den enskilda individen. WIN-WIN. De som är nöjda med sitt arbete är mer motiverade, mer nyfikna, mer kreativa, mer innovativa, mer samarbetsorienterade, mer lojala, mindre frånvarande och bidrar till en högre kundnytta än andra.

De fem viktigaste faktorerna för välbefinnande

Välbefinnande är en subjektiv upplevelse som inkluderar både positiva känslor och frånvaron av negativa känslor. En avgörande faktor för välbefinnande är att ha ett arbete. Med arbetet kommer social gemenskap och mål att jobba mot. Men det räcker inte bara att ha ett arbete, förutsättningarna och uppgifterna är också viktiga. Undersökningen visade att de fem viktigaste faktorerna för välbefinnande på jobbet är:

  1. Balans mellan arbete och fritid samt balans i livet
  2. Kompetens som tas tillvara och kreativitet som får utlopp
  3. Närvarande chef som ger stöd för att utföra det dagliga arbetet, är tydlig med förväntningar, ger feedback, samt lyfter frågor kring stress och balans i livet.
  4. Rättvis behandling och effektiv verksamhet
  5. Bra kollegor

Yrke, arbetstid, och lön påverkar välbefinnandet

Få arbetade timmar och för många arbetade timmar (50h eller mer/vecka) påverkar båda välbefinnandet negativt. Man kan också se att lön har en påverkan – ju högre inkomst desto större välbefinnande. Dock avtar sambandet när man kommer upp i nivåer över 50 000:-/mån. Det är också skillnad mellan yrkesgrupper. Förskollärare/fritidspedagoger, administrativ personal, lärare och poliser ligger under genomsnittet i välbefinnande på jobbet. Bland de som är mest nöjda med sina arbeten hittar vi personalvetare, sjuksköterskor, kommunikatörer och ingenjörer/tekniker.

Viktigaste faktorerna för att trivas på jobbet:

 

Arbetsuppgifterna

• Utlopp för kreativitet.
• Kompetens som tas tillvara.
• Inflytande över vilka arbetsuppgifter som ska göras
• Lära nytt.

Arbetsbelastning/stress

• Arbetet ska inte påverka övriga livet negativt.
• Lagom långa arbetsveckor.
• Utrymme för återhämtning.

Närmaste chef

• Löpande stöd för att fullgöra arbetsuppgifterna.
• Stödjande samtal om stress och balans i livet.

Arbetsplats

• Arbetsgivare/ledning som behandlar de anställda rättvist.
• Arbetsgivare/ledning som driver verksamheten effektivt och ändamålsenligt.
• Bra kollegor, yrkesmässigt och socialt.

 

Källa: Juseks Lyckometer